top of page

ZÁVODNÍ PROPOZICE

Připrav se na závod - zde najdeš všechny organizační informace

40. Šumavský skimaraton

Tratě

 • 22.2.2025 - volná technika

  • 46 km - 10:00 hod

  • 23 km - 10:15 hod

  • "Šumavská pohoda (jen tak pro radost)" - 8 km - 10:20 hod

   • pohodová vyjížďka na Horskou Kvildu a zpět pro každého :-)

  • dětské závody - 1 km, 2 km, 5 km, 8 km - od 14:00 hod

 • 23.2.2025 - klasická technika

  • 45 km - 10:00 hod

  • 23 km - 11:30 hod

 • Registrace, výdej startovních čísel

  • on-line na skisumava.cz a stopaprozivot.cz

  • v závodní kanceláři - Kvilda, obecní sál

   • pátek 15:00 - 18:00 hodin

   • sobota 8:00 - 18:00 hodin

   • neděle 8:00 - 10:00 hodin

Start:

 • O umístění ve startovním bloku rozhoduje výsledek v závodě Šumavský skimaraton 2022 a 2023. Požádat o zařazení do startovní vlny lze do 17.2.2025. Po tomto datu již jen výjimečně s doložením vynikajících výsledků. Pořadatel si vyhrazuje právo stanovit počet startovních bloků a počet závodníků v jednom bloku na základě celkového počtu přihlášených. Zároveň si pořadatel vyhrazuje právo přidělit divokou kartu pro umístění ve startovních blocích.

 • Držitelé "Euroloppet pasu" startují nejhůře ze druhého startovního bloku. Informace o možnost nákupu Euroloppet pasu naleznete na webových stránkách www.euroloppet.com.

 • Startovní koridory jsou otevřeny jednu hodinu před startem.

Právní ujednání:

 • Závodí se dle pravidel lyžování. Použití volné techniky v nedělním závodě (CT) je zakázáno a vede k diskvalifikaci.

 • Závodníci se zúčastní na vlastní nebezpečí a odpovědnost a u vědomí svého dobrého zdravotního stavu. Pořadatel nepřejímá žádnou odpovědnost za škody způsobené během závodu účastníky, či účastníkům. Každý účastník musí být náležitě fyzicky i psychicky připraven. Pořadatel si vyhrazuje právo namátkově kontrolovat užití nedovolených povzbuzujících prostředků.

 • Protesty jsou přijímány dle pravidel lyžování do 30 minut po zveřejnění předběžných výsledků s vkladem 500 Kč. Vklad bude vrácen v případě uznání protestu.

 • Vyplněním a odesláním registračního formuláře účastník závodu bere na vědomí a přijímá propozice závodu, souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a jejich využitím ve prospěch Šumavského skimaratonu (startovní listiny, výsledkové listiny, zasílání informačních materiálů). Účastník souhlasí též se zveřejněním fotografií a videozáznamu ze závodu a jejich využitím ve prospěch propagace Šumavského skimaratonu a dalších akcí pořádaných Ski klubem Šumava Vimperk.

 • Odesláním a odsouhlasením tohoto prohlášení prohlašuji a beru na vědomí, že:

  Odesláním tohoto prohlášení výslovně souhlasím s tím, že pořadatel závodu, jež je specifikován na internetových stránkách konaného závodu, stejně tak společnost Petr Čech Sport, s.r.o., IČ: 02862336 a Evropská unie dálkových běhů prezentující značku Euroloppet:

  Oznámení pořadatele:

  Zájemcům o účast v závodě doporučujeme uzavřít k tomu účelu pojistnou smlouvu a před závodem se podrobit lékařskému vyšetření. Finální výsledková listina bude vyvěšena v prostoru cíle nejpozději 1 hodinu po dojetí posledního závodníka. Protest na výsledek a porušení pravidel je možné podat pouze v den závodu a to nejpozději půl hodiny před vyhlášením výsledků u rozhodčího SPŽ, nebo u ředitele závodu v místě časomíry. Podpisem výsledkové listiny hlavním rozhodčím jsou výsledky považovány za definitivní. Pozdější reklamace u pořadatele závodu nebo u pořadatele seriálu Stopa pro život nebudou uznány. Upozorňujeme na nebezpečí krádeží v prostoru startu a v průběhu prezentace. Pořadatelé jednotlivých závodů neručí za škody vzniklé závodníkům, ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě."

  • touto formou se závazně přihlašuji k závodu seriálu Stopa pro život a zavazuji se uhradit do 10 dnů pořadatelem určené startovné,

  • budu dodržovat platný soutěžní řád seriálu Stopa pro život a SLČR a v rámci závodu budu dodržovat i pokyny pořadatele závodu,

  • souhlasím s podmínkami závodu a beru tyto na vědomí s tím, že jsem si vědom zejména těchto skutečností:

   • není mi známa žádná překážka spočívající v mém zdravotním stavu, která by mi bránila ve startu a účasti v závodu,

   • beru na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a movitých věcech, pokud nebude prokázáno výlučné jeho zavinění nebo pokud odložené věci protokolárně nepřevzal do své úschovy,

   • budu se řídit pokyny pořadatele, udržovat pořádek a budu v maximální možné míře, kterou po mně lze spravedlivě požadovat, ohleduplný k životnímu prostředí; v opačném případě odpovídám pořadateli za škody, které mu způsobím,

   • v případě ztráty elektronického čipu zaplatím pořadateli náhradu škody ve výši 500,- Kč, a to ihned po skončení závodu,

   • v případě zrušení závodu v důsledku vyšší moci (např. živelné pohromy, administrativní zásah příslušných orgánů v případě výjimečných událostí, atd..), tedy bez zavinění pořadatele se startovné nevrací,

   • v případě zrušení závodu z důvodů výlučně na straně pořadatele sdělím tomuto údaje pro navrácení uhrazeného startovného za jednotlivý neuskutečněný závod.

  • všechny údaje v prohlášení jsem uvedl pravdivě a jsem si vědom skutečnosti, že v případě uvedení nepravdivých údajů odpovídám pořadateli za všechny škody, které mu tím vzniknou.

  • zpracuje mé osobní údaje pro účely evidence účastníků v závodech a evidence výsledků v seriálu Stopa pro život, Euroloppet, tj. souhlasím s ukládáním shora vyplněných údajů na nosiče dat, upravováním, vyhledáváním v nich, předáváním třetím osobám, tříděním a likvidací v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a to až do odvolání písemnou formou,

  • vyplněných údajů může být užito pro účely zasílání informací o sportovních závodech a jiných obdobných akcích, případně pro obchodní a marketingové účely

  • v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku dávám souhlas s užitím svých písemných projevů, obrazových snímků, své podobizny a obrazových i zvukových záznamů týkajících se mé osoby nebo mých projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s pořádáním závodu a předáváním výhry pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Tento souhlas uděluji bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení, a můžu jej kdykoli písemně odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým oprávněný subjekt – pořadatel, společnost Petr Čech Sport, s.r.o. a UEC tyto údaje v souladu s jejich určením poskytne.

TĚŠÍME SE NA TEBE!

Přijeď za námi a zažij Šumavu jinak - se svými přáteli, rodinou a dalšími nadšenými lyžníky.

bottom of page